zapytania

0

Wyślij zapytanie/-a lub dodaj więcej.

Przed wysłaniem możesz edytować zapytania, klikając w przycisk 'Podgląd'

Wybierz język:

Nowości

KOMUNIKAT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! POLITYKA PRYWATNOŚCI

Suchy Las 2020-03-15

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzeniem w Naszym Kraju stanu zagrożenia epidemicznego, firma Argos kieruje do pracy zdalnej w miejscu zamieszkania wszystkich pracowników z działu obsługi Klienta, księgowości z działu zaopatrzenia oraz działu administracyjnego do odwołania. W związku z tym mogą wystąpić utrudnienia w szybkiej komunikacji. Proszę o zrozumienie sytuacji oraz proszę o pełną współpracę z naszymi współpracownikami przy obsłudze Państwa zapytań i zamówień. Nasi współpracownicy są też dostępni pod nr telefonów firmowych w godzinach pracy od 8:00 - 16:00. Jednocześnie informuję, że produkcja realizuje Państwa zamówienia, a pracownicy w firmie stosują szczególne środki higieny i zalecenia GIS.

Due to introduction of a state of epidemic danger in Poland, Argos has moved its customer service, accounting and administrative teams for remote operation until further notice. We apologize for any inconvenience it may cause, yet we assure you our teams are working as usual in regular business hours 8AM - 4PM.

At the same time our production team operates unchanged with special hygiene measures and alongside the Chief Sanitary Inspectorate's recommendations.

Z wyrazami szacunku

Grażyna Korytowska

ZPO Argos
Klauzula informacyjna

Zakład Produkcji Odzieży Argos Grażyna Korytowska

Szanowni Państwo,

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) - celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W kontekście powyższego informujemy Panią/Pana, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Produkcji Odzieży Argos Grażyna Korytowska z siedzibą w Suchym Lesie 62-002, ul. Rolna 14 wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 7780083458, Regon 008271543. Kontakt mailowy katarzyna.lecka@argos.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki (najlepiej z dopiskiem „RODO”).

2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

· zawarcie i realizacja umowy,

· prowadzenie analiz i statystyk w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

· sprzedaż produktów i usług oferowanych przez administratora,

· obsługa posprzedażowa produktów i usług oferowanych przez administratora,

· prowadzenie działań marketingowych przez administratora samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, po uprzednim uzyskaniu zgody na prowadzenie takich działań,

· dochodzenie roszczeń,

· archiwizacja,

· udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski,

· prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa,

· wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych może być:

· udzielona zgoda,

· konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy,

· konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

· konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

4. W zależności od celu przetwarzania danych osobowych, Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

· podmiotom współpracującym oraz kontrahentom, w związku ze zleconymi przez administratora działaniami realizowanymi na jego rzecz i w jego imieniu,

· firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Pani/Pana przesyłki,

· kancelariom prawnym, obsługującym administratora w zakresie prowadzonych działań,

· podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który rzeczone dane osobowe będą przetwarzane/przechowywane, podlega ustaleniu na podstawie następujących czynników:

· przepisów prawa, które mogą obligować administratora do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości),

· okresu przez jaki są świadczone usługi,

· okresu, który jest niezbędny do obrony interesów administratora,

· okresu na jaki została udzielona zgoda.

7. Ponadto informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:

· żądania dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych w celu sprostowania danych,

· żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

· usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,

· wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

· przeniesienia swoich danych osobowych.

8. Wyrażenie zgody, jeżeli stanowi ona przesłankę przetwarzania danych osobowych jest zawsze dobrowolne.

9. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które realizowano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

10. W przypadku wątpliwości, co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.