zapytania

0

Wyślij zapytanie/-a lub dodaj więcej.

Przed wysłaniem możesz edytować zapytania, klikając w przycisk 'Podgląd'

Wybierz język:

Nowości

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest: Zakład Produkcji Odzieży ARGOS Grażyna Korytowska
z siedzibą w Suchym Lesie 62-002, ul. Rolna 14, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 7780083458, Regon 008271543.

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, możesz kontaktować się poprzez adres email: katarzyna.lecka@argos.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki (najlepiej z dopiskiem „RODO”).

2. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez Zakład Produkcji Odzieży Argos Grażyna Korytowska (dalej zwanym Argos) w następujących celach:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Zawarcie oraz wykonanie umowy/zlecenia.

Niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy; realizacja obowiązków prawnych ciążących na Argos.

Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami w związku z zawarciem umowy na świadczenie usług przez Argos

Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Argos (tj. dochodzenie i obrona przed roszczeniami).

Realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa polskiego oraz unijnego.

Realizacja obowiązków prawnych wynikających m.in. z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.

uoyu

uoyu

uoyu

uoyu

uoyu

uoyu

uoyu

uoyu

3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:

- w związku z wykonaniem umowy oraz dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami z nią związanymi – przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń z nią związanymi (okres ten wynika z Kodeksu cywilnego);

- w związku z realizacją obowiązków prawnych – do czasu wygaśnięcia obowiązku (np. dokumenty księgowe, w tym zawarte w nich dane, wymagają przechowywania przez okres 5 lat).

4. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:

- podmiotom działającym na podstawie przepisów prawa (organom publicznym)

- podmiotom świadczącym na rzecz Argos usług, np. firm kurierskich, dostawcom usług prawnych i doradczych – jeśli zaistnieje taka potrzeba w związku z wykonaniem umowy.

5. Zawarcie umowy z firmą Argos jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich podanie, nie będziemy mogli zawrzeć umowy i wykonać zamówienia.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci określone prawa, w tym: prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Ciebie; prawo do sprostowania tych danych; usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem– na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w unijnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (“RODO”).

7. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.