zapytania

0

Wyślij zapytanie/-a lub dodaj więcej.

Przed wysłaniem możesz edytować zapytania, klikając w przycisk 'Podgląd'

Wybierz język:

Nowości

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Klauzula informacyjna

Zakład Produkcji Odzieży Argos Grażyna Korytowska


Szanowni Państwo,

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) - celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO ? w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W kontekście powyższego informujemy Panią/Pana, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Produkcji Odzieży Argos Grażyna Korytowska z siedzibą w Suchym Lesie 62-002, ul. Rolna 14 wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 7780083458, Regon 008271543. Kontakt mailowy katarzyna.lecka@argos.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki (najlepiej z dopiskiem ?RODO?).

2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

? zawarcie i realizacja umowy,

? prowadzenie analiz i statystyk w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

? sprzedaż produktów i usług oferowanych przez administratora,

? obsługa posprzedażowa produktów i usług oferowanych przez administratora,

? prowadzenie działań marketingowych przez administratora samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, po uprzednim uzyskaniu zgody na prowadzenie takich działań,

? dochodzenie roszczeń,

? archiwizacja,

? udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski,

? prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa,

? wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych może być:

? udzielona zgoda,

? konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy,

? konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

? konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

4. W zależności od celu przetwarzania danych osobowych, Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

? podmiotom współpracującym oraz kontrahentom, w związku ze zleconymi przez administratora działaniami realizowanymi na jego rzecz i w jego imieniu,

? firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Pani/Pana przesyłki,

? kancelariom prawnym, obsługującym administratora w zakresie prowadzonych działań,

? podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który rzeczone dane osobowe będą przetwarzane/przechowywane, podlega ustaleniu na podstawie następujących czynników:

? przepisów prawa, które mogą obligować administratora do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości),

? okresu przez jaki są świadczone usługi,

? okresu, który jest niezbędny do obrony interesów administratora,

? okresu na jaki została udzielona zgoda.

7. Ponadto informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:

? żądania dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych w celu sprostowania danych,

? żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

? usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,

? wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

? przeniesienia swoich danych osobowych.

8. Wyrażenie zgody, jeżeli stanowi ona przesłankę przetwarzania danych osobowych jest zawsze dobrowolne.

9. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które realizowano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

10. W przypadku wątpliwości, co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.