zapytania

0

Wyślij zapytanie/-a lub dodaj więcej.

Przed wysłaniem możesz edytować zapytania, klikając w przycisk 'Podgląd'

Wybierz język:

Nowości

Ogólne Warunki Współpracy z ARGOS

Poniżej przedstawiamy Ogólne Warunki Współpracy z naszą firmą:

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG


I. Uwagi ogólne

1. Niniejszej ogólne warunki świadczenia usług obowiązują w przedsiębiorstwie Zakład Produkcji Odzieży „Argos” Grażyna Korytowska z siedzibą w Suchym Lesie (62-002) przy ul. Rolnej 14 (dalej: ARGOS) i znajdują zastosowanie do wszystkich umów podpisywanych przez ARGOS (dalej: OWU).

2. Klient ma obowiązek zapoznać się z OWU przed złożeniem zamówienia. Po złożeniu zamówienia przyjmuje się, że Klient zna i akceptuje OWU.

II. Zapytania cenowe i oferty

1. Zapytania cenowe mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@argos.pl lub każdy inny podany na stronie, telefonu lub osobiście. W celu przygotowania konkretnej oferty zapytanie powinno zawierać:

a) nazwę klienta zgodnie z CEIDG lub KRS, imię i nazwisko osoby do kontaktu, telefon oraz e-mail,

b) dokładny opis produktu lub usługi (kod produktu, kolor, rodzaj surowca, gramaturę, ilość oraz ogólny opis z oferty handlowej) oraz zdjęcie,

c) termin wykonania.

2. Oferta ARGOS zawiera co najmniej:

a) cenę netto dla 1 sztuki odzieży w poszczególnych wzorach i rozmiarach wyrażoną w PLN, lub walucie kraju z jakiego pochodzi zapytanie, opis produktu i jego przeznaczenie.

b) termin realizacji

c) zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z OWU;

3. Oferta ARGOS obowiązuje przez 14 dni od dnia jej sporządzenia, chyba że w jej treści wyraźnie zastrzeżono inny termin.

4. Zamówienie musi zostać złożone w formie pisemnej (za formę pisemną uznaje się także zamówienie złożone za pomocą poczty elektronicznej). Zamówienie określa co najmniej:

a) nazwę klienta zgodnie z CEIDG lub KRS, imię i nazwisko osoby do kontaktu, telefon oraz e-mail;

b) asortyment (kod produktu, kolor, rodzaj surowca, gramaturę oraz ogólny opis z oferty handlowej), ilość towaru, cenę jednostkową oraz zdjęcie;

c) miejsce dostawy.

5. ARGOS przyjmuje, że osoba składająca zamówienie jest upoważniona do reprezentowania klienta do zawarcia umowy na usługę lub produkty oraz odbioru tych produktów od ARGOS.

6. ARGOS potwierdzi przyjęcie zamówienia w terminie dwóch dni roboczych od chwili jego otrzymania.

7. Przed złożeniem zamówienia Argos dopuszcza wykonanie egzemplarza wzorcowego. Cena wykonania takiego wzoru zostanie każdorazowo ustalona przez Argos, przy czym nie może być niższa niż 200% ceny ofertowej netto za 1 sztukę produktu. Argos nie ponosi odpowiedzialności za odpowiednią wielkość produktu jeżeli klient rezygnuje z przygotowania egzemplarza wzorcowego.

III. Termin realizacji

1. Standardowy termin realizacji zamówienia wynosi 20 dni roboczych, chyba że w ofercie ARGOS wskazano inny termin. Jeżeli zamówienie jest podzielone na części oferta określa odrębnie terminy realizacji poszczególnych części.

2. Pierwszym dniem realizacji umowy przez ARGOS jest dzień roboczy następujący po chwili otrzymania wszystkich niezbędnych danych do produkcji, w tym ostatecznej wersji projektu odzieży, oznakowania, ilości produktów w poszczególnych rozmiarach, oraz otrzymania przedpłaty przez ARGOS.

3. ARGOS będzie informował Zamawiającego o przebiegu zamówienia. Jeśli wystąpią trudności, które nie pozwolą na realizacje zamówienia w terminie z powodu w szczególności przejściowych braków towaru u dostawców, awarii urządzeń lub maszyn szwalniczych, przerwy w dopływie prądu lub innej okoliczności, której - racjonalnie rzecz oceniając - nie można było przewidzieć lub jej zapobiec, ARGOS każdorazowo powiadomi klienta o takiej sytuacji i w porozumieniu z Zamawiającym ustali nowy termin.

4. Argos w miarę możliwości realizuje zlecenia ekspresowe w terminie 10 dni roboczych, za dodatkową dopłatą do ceny, ustaloną każdorazowo do zlecenia ekspresowego. Wysokość dopłaty nie może być niższa niż 30% oraz wyższa aniżeli 50% ceny oferowanej przy standardowym terminie. Na wysokość dopłaty wpływ ma stopień skomplikowania wzoru.

IV. Wydanie zamówienia

1. ARGOS standardowo stosuje zbiorcze opakowanie odzieży w kartony. Na wyraźne żądanie klienta przedmiot zamówienia może zostać zapakowany w inne opakowania zbiorcze. Koszt opakowania niestandardowego zostanie określony w ofercie ARGOS.

2. Doręczenie zamówienia następuje w drodze osobistego odbioru z magazynu ARGOS lub za pośrednictwem firmy transportowej, z tą chwilą przechodzi na klienta ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówienia. Z chwilą odbioru lub przekazania towaru firmie transportowej ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzi na Zamawiającego.

3. Za chwilę wykonania umowy uznaje się wydanie zamówienia do rąk klienta jeżeli ma miejsce osobiste przekazanie produktu albo przekazanie zamówienia kurierowi do dostawy.

W momencie odbioru osobistego lub poprzez nadanie przesyłki kurierskiej na zlecenie odbiorcy na kliencie zagranicznym ciąży obowiązek dopełnienia wszelkich zobowiązań związanych z wprowadzeniem towaru na rynek docelowy (w tym opłaty produktowej).

4. ARGOS realizuje wysyłkę za pośrednictwem firm kurierskich. Klient pokrywa koszty dostawy, chyba że w ofercie ARGOS wskazano inaczej.

5. W terminie 3 dni od otrzymania przedmiotu zamówienia klient zobowiązany jest dokładnie zbadać przedmiot zamówienia i o stwierdzonych wadach niezwłocznie zawiadomić ARGOS pod rygorem utraty uprawnień z tytułu nienależytego wykonania umowy w stosunku do wad istniejących w dniu dostarczenia zamówienia.

V. Płatności

1. ARGOS wymaga dokonania przedpłaty od klientów. Kwota należności będzie każdorazowo ustalona przez ARGOS i płatna na podstawie faktury proforma doręczonej drogą elektroniczną. Podstawą do rozpoczęcia realizacji zamówienia jest uznanie rachunku bankowego ARGOS kwotą przedpłaty. Faktura końcowa będzie wystawiona na ilości faktycznie wydane klientowi z rozliczeniem dokonanej przedpłaty.

2. W przypadku zamówienia realizowanego partiami ARGOS wystawi fakturę po wykonaniu każdej partii, przy czym zaliczka zostaje rozliczona przy wystawieniu ostatniej faktury. Klient ponosi koszty produkcji i transportu wszystkich partii.

3. ARGOS ma prawo przesunąć termin lub wstrzymać się z rozpoczęciem realizacji kolejnego zamówienia lub wstrzymać wydanie bieżącego zamówienia jeżeli klient ma opóźnienie w płatności jakiejkolwiek należności za poprzednie zamówienia, aż do chwili całkowitego uregulowania należności na rzecz ARGOS.

4. Przedmiot zamówienia pozostaje własnością ARGOS do chwili całkowitego uregulowania płatności za ten towar.

5. ARGOS ma prawo naliczyć klientowi karę umowną w kwocie odpowiadającej 25% wartości zamówienia netto w przypadku rezygnacji przez klienta z zamówienia po jego potwierdzeniu przez ARGOS, ale przed rozpoczęciem realizacji umowy.

6. ARGOS ma prawo naliczyć klientowi karę umowną w kwocie odpowiadającej wartości zamówienia netto w przypadku odmowy przyjęcia przedmiotu zamówienia przez klienta lub rezygnacji przez klienta z zamówienia po chwili rozpoczęcia realizacji umowy.

7. Argos ma prawo naliczyć karę umowną za magazynowanie w kwocie odpowiadającej 1% wartości zamówienia netto za każdy dzień w przypadku zwłoki w odbiorze przedmiotu zamówienia powyżej 7 dni od wezwania do obioru towaru.

VI. Prawa autorskie

1. Szablony i wykrojniki stanowią własność ARGOS. Koszt naprawy lub odtworzenia zużytych lub utraconych szablonów ponosi ARGOS z wyjątkiem sytuacji gdy klient zleca zmiany w szablonach lub wykrojnikach.

2. ARGOS posiada autorskie prawa majątkowe i niemajątkowe do wykonanych w ramach realizacji umowy z klientem: własnych ilustracji, rysunków, obliczeń, narzędzi, próbek, projektów graficznych odzieży, szablonów. ARGOS jest wyłącznym właścicielem wszelkich nośników, na których utrwalono przedmiot praw autorskich. Argos nie jest właścicielem projektów graficznych lub logotypów dostarczonych przez zamawiającego.

3. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie przedmiotu zamówienia przez ARGOS dla celów promocji i reklamy, w szczególności w materiałach reklamowych, na stronach internetowych, jako części ekspozycji na targach branżowych lub w charakterze próbek technicznych ARGOS. ARGOS ma prawo umieszczać w swoich materiałach reklamowych informację o realizacji umowy dla klienta chyba, że Zamawiający wniesie do umowy stosowne zastrzeżenie. Składając zamówienie klient oświadcza, że posiada prawa do wykorzystywania, powielania oraz przetwarzania dostarczonych projektów, grafik oraz znaków towarowych. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych znaków towarowych i wzorców, w tym za naruszenie praw autorskich i innych praw osób trzecich.

4. W sytuacji gdy osoba trzecia wystąpi przeciwko ARGOS z roszczeniami z tytułu naruszenia jej autorskich praw majątkowych lub autorskich praw osobistych, klient zobowiązuje się rozpatrzyć i zaspokoić usprawiedliwione roszczenia osoby trzeciej w terminie 7 dni od wezwania przez ARGOS, a w przypadku wytoczenia powództwa przeciwko ARGOS – wystąpić w charakterze interwenienta ubocznego po stronie ARGOS w terminie 7 dni od wezwania.

5. W przypadku zaspokojenia przez ARGOS roszczeń osoby lub osób trzecich, klient zobowiązany będzie do zwrotu ARGOS w terminie 7 dni od wezwania wszelkich poniesionych z tego tytułu wydatków, łącznie z kosztami procesu oraz kosztami własnego zastępstwa procesowego, niezależnie od ich uwzględnienia przez sąd rozpatrujący sprawę.

6. ARGOS ma prawo odmówić wykorzystania materiałów dostarczonych przez klienta jeżeli istnieje podejrzenie, że mogą naruszać przepisy prawa, uczucia religijne, są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub tradycją europejską.

7. Wszelkie materiały przekazywane do ARGOS  w formie elektronicznej (np. CD, e-mail) będą traktowane jako kopie. Po wykorzystaniu ARGOS zwróci klientowi te materiały na pisemny wniosek w terminie 3 dni roboczych. Obowiązek ARGOS wygasa po upływie 30 dni od chwili wykonania umowy.

VII. Postanowienia szczegółowe

1. Ze względu na stosowane rozwiązania technologiczne ARGOS ma prawo dostarczyć przedmiot zamówienia w ilości mniejszej lub większej niż określona w zamówieniu klienta, w szczególności:

a) dla ilości 10-50 szt. tolerancja wynosi do 10 % całkowitej ilości sztuk;

b) dla ilości 51 do 100 szt. tolerancja wynosi do 6% całkowitej ilości sztuk;

c) dla ilości 101 do 300 szt. tolerancja wynosi do 3% całkowitej ilości sztuk;

d) dla ilości 301 do 500 szt. tolerancja wynosi do 2% całkowitej ilości sztuk;

e) dla ilości od 501 do 1000 szt.  tolerancja do 1% całkowitej ilości sztuk.

f) Dla ilości powyżej 1001 szt. tolerancja wynosi od 0,8% do 0,3% całkowitej ilości sztuk.

2. Zamawiający zobowiązuje się do przyjęcia nadwyżki przedmiotu zamówienia i zapłaty za nią.

3. ARGOS ponosi odpowiedzialność materialną za powierzone tkaniny i inne materiały (hafty, dodatki i itp.) wyłącznie do kwoty odpowiadającej ich wartości rynkowej.

4. ARGOS nie ponosi odpowiedzialności za jakość powierzonego materiału i dodatków.

5. ARGOS ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy wyłącznie do kwoty odpowiadającej całkowitej wartości zamówienia netto. Odpowiedzialność ARGOS nie obejmuje utraconych korzyści czy prognozowanych zysków.

6. ARGOS nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które firma ARGOS nie ponosi winy. W szczególności firma ARGOS nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu realizacji zamówienia.

VIII. Reklamacje

1. ARGOS zapewnia wykonanie przedmiotu zgodnie ze swoim doświadczeniem i najlepszą wiedzą w jakości obowiązującej na rynku dla danego rodzaju towaru. Wymogi co do jakości towaru wyższe niż istniejące na rynku lub specjalne przeznaczenie towaru muszą być określone w zapytaniu cenowym.

2. ARGOS udziela gwarancji jakości na przedmiot zamówienia w wymiarze 3 miesięcy. Okres gwarancji każdorazowo przedłuża się o czas naprawy towaru.

3. W przypadku wystąpienia wady klient obowiązany jest ją zgłosić ARGOS w terminie 14 dni pod rygorem utraty praw wynikających w gwarancji.

4. Wszelkie reklamacje muszą być zgłaszane w formie pisemnej. Do reklamacji należy załączyć reklamowany towar. Reklamacje dotyczące jakości towaru w przypadku jeśli nie zostanie dostarczone 100% reklamowanego towaru, będą rozpatrywane negatywnie.

5. Podstawą reklamacji dotyczącej jakości zamówienia może być tylko ta część zamówienia, która pozostanie postawiona do dyspozycji ARGOS i nie nosi znamion uszkodzeń mechanicznych.

6. ARGOS zobowiązany jest ustosunkować się do reklamacji w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamowanej części zamówienia.

7. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, ARGOS dokonuje według własnego wyboru naprawy wadliwych rzeczy albo ich wymiany na nowe w terminie 15 dni roboczych od daty uznania reklamacji

8. ARGOS ponosi wszelkie koszty transportu związane ze zwrotem reklamowanego towaru. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, strona reklamująca zostanie obciążona kosztami związanymi z transportem.

9. ARGOS nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady towaru.

10. Klient ma obowiązek magazynować odzież zgodnie z normą PN-P-84509. ARGOS nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe wskutek niewłaściwego magazynowania, użytkowania oraz przeznaczenia do innych celów niż zadeklarowane w zapytaniu cenowym ofertowym.

IX. Postanowienia końcowe

1. Istnienie umowy pomiędzy ARGOS i klientem nie jest poufne, ale strony nie mogą ujawniać postanowień i warunków niniejszej umowy jakiejkolwiek osobie trzeciej bez wcześniejszej pisemnej zgody drugiej strony, za wyjątkiem spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, wezwania władzy publicznej lub nakazu sądowego, przy czym strona ujawniająca powinna niezwłocznie powiadomić drugą stronę o takim wezwaniu organu władzy publicznej lub nakazie sądowym.

2. ARGOS i klient zobowiązują się do zachowania w ścisłej poufności i zabezpieczenia przed osobami trzecimi całego know-how, prac rozwojowych, danych, tajemnic handlowych, specyfikacji, procedur, projektów i innych informacji technicznych odnoszących się do zamówienia, za wyjątkiem know-how i innych informacji, które w momencie lub po chwili ujawnienia przeszły do sfery publicznej w formie publikacji lub w inny sposób.

3. Obowiązki, o których mowa w punktach 1 i 2 powyżej, obowiązują w trakcie trwania umowy pomiędzy ARGOS i klientem, oraz w ciągu 5 lat po jej zakończeniu.

4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ARGOS informuje, iż:

a) Administratorem danych osobowych jest: Zakład Produkcji Odzieży ARGOS Grażyna Korytowska z siedzibą w Suchym Lesie 62-002, ul. Rolna 14, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 7780083458, Regon 008271543.

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, możesz kontaktować się poprzez adres email: katarzyna.lecka@argos.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki (najlepiej z dopiskiem „RODO”).

        b) Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez Zakład Produkcji Odzieży Argos Grażyna Korytowska (dalej zwanym Argos) w następujących celach:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Zawarcie oraz wykonanie umowy/zlecenia, archiwizacja

Niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy; realizacja obowiązków prawnych ciążących na Argos.

Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami w związku z zawarciem umowy na świadczenie usług przez Argos

Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Argos (tj. dochodzenie i obrona przed roszczeniami).

Realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa polskiego oraz unijnego.

Realizacja obowiązków prawnych wynikających m.in. z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.

c) Okres przechowywania Twoich danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:

- w związku z wykonaniem umowy oraz dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami z nią związanymi – przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń z nią związanymi (okres ten wynika z Kodeksu cywilnego);

- w związku z realizacją obowiązków prawnych – do czasu wygaśnięcia obowiązku (np. dokumenty księgowe, w tym zawarte w nich dane, wymagają przechowywania przez okres 5 lat).

d) Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:

- podmiotom działającym na podstawie przepisów prawa (organom publicznym)

- podmiotom świadczącym na rzecz Argos usług, np. firm kurierskich, dostawcom usług prawnych i doradczych – jeśli zaistnieje taka potrzeba w związku z wykonaniem umowy.

e) Zawarcie umowy z firmą Argos jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich podanie, nie będziemy mogli zawrzeć umowy i wykonać zamówienia.

f) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci określone prawa, w tym: prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Ciebie; prawo do sprostowania tych danych; usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem– na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w unijnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (“RODO”).

g) Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów będzie przez sąd właściwy dla siedziby ARGOS.

6. W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Postanowienie OWU stosuje się jeżeli strony inaczej nie postanowiły.

Aktualizacja 23.05.2018